Co trzeba wiedzieć o projekcie edukacyjnym w gimnazjum?

1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz. 1046).

2. Projekt edukacyjny to zespołowe działanie uczniów wykonywane pod opieką nauczyciela w wyznaczonym czasie według ustalonego planu. Celem grupy uczniów pracujących nad wybranym projektem jest rozwiązanie konkretnego problemu z wykorzystaniem różnych metod. Nauczyciel wspiera uczniów w realizacji projektu, udziela wskazówek. Nie wykonuje zadań za uczniów.

3. Projekt edukacyjny składa się z następujących działań:

 1. wybranie tematu projektu edukacyjnego,
 2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
 3. wykonanie zaplanowanych działań,
 4. publiczne przedstawienie rezultatów.

4. Projekt może być przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy. Może dotyczyć wybranych treści podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum lub wykraczać poza te treści.

5. Praca metodą projektu umożliwia realizację następujących celów kształcenia i wychowania ogólnego:

 1. komunikowanie się w języku ojczystym,
 2. wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza informacji,
 3. wykorzystywanie zdobytych wiadomości do wykonywania zadań i rozwiązywa-nia problemów,
 4. umiejętność pracy zespołowej.

6. Zadania nauczyciela opiekuna:

 1. wybranie zakresu tematycznego projektów,
 2. wprowadzenie uczniów w tematykę projektów,
 3. dokonanie podziału uczniów na zespoły (jeśli nie zrobił tego wychowawca),
 4. ustalenie z uczniami rozwiązywanego problemu i celów projektu,
 5. określenie zakresu, w jakim problem realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego,
 6. sprawowanie w ciągu roku szkolnego opieki nad uczniami realizującymi projekty,
 7. monitorowanie realizacji projektów przez uczniów (na przykład poprzez wgląd w kartę projektu i dokonywane przez uczniów zapisy).

7. Zadania wychowawcy klasy:

 1. monitorowanie przydziału uczniów do grup ,
 2. sprawowanie opieki organizacyjnej nad projektami uczniów swojej klasy,
 3. wystawienie ocen z zachowania z uwzględnieniem udziału uczniów w projekcie edukacyjnym.

8. Trzy sposoby przydziału uczniów do grup:

 1. uczniów do grup przydziela nauczyciel - opiekun projektu lub wychowawca,
 2. uczniowie sami dobierają się w zespoły,
 3. grupy tworzy się na podstawie doboru losowego.

9. Zespoły uczniowskie powinny być 3–4-osobowe (do 6 uczestników maksymalnie). 

10. Uczniowie mogą pracować nad projektem w zależności od tematu od 2 tygodni do 6 miesięcy ( decyduje opiekun projektu a informacją taka umieszczona zostaje w kontrakcie i karcie projektu)

11. Pracę nad projektem należy dokumentować. W trakcie pracy nad projektem uczniowie i nauczyciel wypełniają dokumentację:

 1. kontrakt
 2. karta projektu,
 3. kartę konsultacji z nauczycielem,
 4. sprawozdanie z publicznego przedstawienia rezultatów projektu wraz z dowodem realizacji.

12. Oceny projektu nie dokonuje się w stopniach szkolnych. Powinno się stosować ocenianie kształtujące, udzielić uczniom informacji zwrotnej dotyczącej ich mocnych i słabych stron w pracy nad projektem.

13. Zaangażowanie uczniów w pracę nad projektem ma wpływ na ocenę z zachowania a informacja o jego realizacji pojawi się na świadectwie ukończenia klasy trzeciej.

 

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Projekty edukacyjne Projekt edukacyjny Co trzeba wiedzieć o projekcie edukacyjnym w gimnazjum?