Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 7 IM. UNICEF
w Zielonej Górze na rok szkolny 2012/2013

Lp.

Cele

 

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Terminy

I

Dobra organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego.

Rozwijanie samorządności, kształtowanie postaw społecznych, mobilizowanie
do pracy na rzecz klasy
i szkoły.

1. Wybory Samorządów Klasowych.
Organizacja pracy w ramach godzin wychowawczych poszczególnych klas.

 Wychowawcy klas

 

 IX

2. Wybór Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
Powołanie następujących sekcji:

 • kulturalnej (organizacja uroczystości i imprez szkolnych),
 • dekoracyjnej (przygotowywanie dekoracji, gazetek tematycznych),
 • technicznej (obsługa nagłośnienia oraz radiowęzła),
 • informacyjnej (kontakt z klasami w celu przekazywania bieżących informacji),
 • dziennikarskiej (opracowywanie sprawozdań
  do kroniki szkolnej, uaktualnianie strony www),
 • wolontarystycznej (bezinteresowna praca na rzecz potrzebujących).

Opiekunowie SU

Wychowawca świetlicy

IX / X

3. Ułożenie planu pracy z uwzględnieniem:

 • regulaminu SU,
 • programu wychowawczego szkoły,
 • wniosków z posiedzeń RP,
 • obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN,
 • propozycji uczniów.

Opiekunowie SU
Wychowawca świetlicy
Uczniowie

 

IX

4. Ustalenie terminów zebrań SU i spotkań z dyrekcją szkoły.

Opiekunowie SU

IX / cały rok

5. Prowadzenie dokumentacji SU.

Sekretarz SU

Cały rok

6. Przepływ informacji:

 • tablica informacyjna SU,
 • komunikaty przez radiowęzeł,
 • komunikaty ustne,
 • strona www.

Opiekunowie SU
Sekcja informacyjna

Cały rok

II

Uczestniczenie w pracy szkoły.

 

Kształtowanie odpowiedzialności
za podejmowane zadania.

 

Dbałość o mienie szkolne
i bezpieczeństwo
w szkole.

1. Działalność SU wg opracowanego planu pracy.

Opiekunowie SU

 Cały rok

2. Współpraca SU z:

 • dyrekcją szkoły,
 • wychowawcą świetlicy,
 • pedagogiem szkolnym,
 • terapeutą szkolnym,
 • wychowawcami klas,
 • Radą Rodziców,
 • pracownikami szkoły, administracją,
 • biblioteką szkolną,
 • organizacjami i kołami działającymi w szkole (m.in. z PCK, gazetką szkolną, kołem turystycznym, teatralnym, literackim, plastycznym, sportowym, informatycznym itp.).

Opiekunowie SU

Cały rok

3. Uaktualnianie Regulaminu SU (w razie potrzeby).

Opiekunowie SU

IX / X

4. Zapoznanie ze statutem szkoły – prawami i obowiązkami ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Opiekunowie SU
Wychowawcy klas

IX / X

5. Pilnowanie porządku na terenie szkoły.

SU

Cały rok

6. Pełnienie dyżurów podczas spotkań z rodzicami.

SU

Wg kalendarza

III

Kultywowanie tradycji.

Tworzenie ceremoniału szkolnego.

Troska o promocję gimnazjum
w środowisku lokalnym.

1. Udział w miejskich uroczystościach, obchodach rocznic, świąt państwowych i lokalnych.

Opiekunowie SU
Historycy

Wg kalendarza

 

2. Szkolne obchody świąt narodowych.

Poloniści

IX XI V

3. Pasowanie na gimnazjalistę – uroczyste ślubowanie uczniów klas I.

Opiekunowie SU
Wychowawcy klas

X

4. Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
5. Spotkania opłatkowe – wspólne kolędowanie.

SU
Katecheci

X
XII

6. Organizowanie Dni Otwartych – promocja szkoły.

Cała społeczność

III / IV

7. Połowinki dla klas II.

Wychowawcy klas

II

8. Uroczyste pożegnanie klas kończących naukę w naszej szkole.

Wychowawcy klas

VI

9. Propagowanie i przeprowadzanie akcji pod patronatem UNICEF, PAH i PCK.

Opiekunowie SU
Wychowawca świetlicy
Sekcja wolontariatu

Cały rok

IV

Integracja społeczności szkolnej.

Kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej.

Zwrócenie uwagi
na ludzi potrzebujących, chorych
i niepełnosprawnych.

Wyzwalanie inicjatyw
i pomysłowości uczniów.

Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody.

Rozwijanie ekspresji twórczej młodzieży.

 

1. Organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły
i poza nią:

 • współpraca z PCK,
 • współpraca z Bankiem Żywności w Zielonej Górze,
 • współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy,
 • współpraca z hospicjami w Zielonej Górze,
 • współpraca z Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • współpraca z Ruchem Apostolatu Emigracyjnego,
 • współpraca z Inicjatywą dla Zwierząt w Zielonej Górze.

Opiekunowie SU
Wychowawca świetlicy
Sekcja wolontariatu

Cały rok

 2. Działalność artystyczna:

 • organizowanie konkursów plastycznych, fotograficznych, literackich itp.,
 • rozwijanie zdolności muzycznych i recytatorskich
  – udział w apelach, uroczystościach szkolnych, konkursach.

Wychowawca świetlicy
Opiekunowie sekcji artystycznych

 Cały rok

3. Działalność rozrywkowa:

 • dyskoteki w barze „Studio”,
 • andrzejki,
 • walentynki,
 • Dzień Wiosny,
 • Dzień Dziecka - Dzień Sportu.

Opiekunowie SU
Wychowawcy klas
Sekcja kulturalna
Nauczyciele wychowania fizycznego

Cały rok
Wg potrzeb
XI
II
III
VI

4. Działalność sportowa:

 • szkolne i klasowe rozgrywki (m.in. piłka nożna, koszykówka, siatkówka itp.).

Nauczyciele wychowania fizycznego

Cały rok

 

 

5. Imprezy kulturalno-oświatowe:

 • wyjście do kina,
 • wyjście do teatru,
 • wyjście na koncert.

Opiekunowie SU
Wychowawcy klas

Wg kalendarza

6. Pomoc w nauce uczniom najsłabszym i zagrożonym.

Opiekunowie SU
Wychowawca świetlicy
Wolontariusze

Cały rok

V

Rozwój kultury zdrowotnej.

Rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem.

Zachęcenie do dbania
o zdrowie własne i cudze.

Współodpowiedzialność za stan środowiska naturalnego.

1. Walka z nałogami.
Prewencja. Lekcje wychowawcze, akcje szkolne, np.:

 • Dzień bez Papierosa,
 • Światowy Dzień Walki z AIDS.

Opiekunowie SU
Pedagog szkolny
Wychowawca świetlicy

Cały rok

XI
XII

2. Zapoznanie się z problemami ekologii naszego regionu, np.:

 • akcja „Sprzątanie Świata”,
 • Dzień Ziemi.

Pielęgniarka
Nauczyciele biologii

IX
IV

3. Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru.

Wychowawcy klas

Cały rok

4. Opieka nad otoczeniem szkoły, dbanie o estetykę klas.

Uczniowie

Cały rok

5. Pokazy udzielania pierwszej pomocy.

Wychowawca świetlicy

Wg potrzeb

6. Organizacja punktu poboru krwi podczas Dni Otwartych Szkoły.

Opiekunowie SU

V

VI

Przybliżenie wiadomości o Unii Europejskiej, a także o naszym regionie.

Uświadomienie przynależności do danej społeczności. 

1. Propagowanie wiadomości o UE.

2. Poznanie dziejów kultury regionalnej poprzez wycieczki, zwiedzanie zabytków, udział w konkursach.

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie
i historii
Wychowawcy klas
Wychowawca świetlicy
Opiekunowie SU

Cały rok

 Opiekunowie SU: Magdalena Wojtyła, Marcin Czajka

 

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Szkolne graffiti Archiwum Archiwum 2012/2013 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 7 IM. UNICEF