Ordynacja wyborcza do władz Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze

§1 Zasady ogólne

1. Do władz Samorządu wybierani są uczniowie klas I - III gimnazjum.
2. Zgodnie z regulaminem Zarząd składa się z: przewodniczącego, dwóch jego zastępców, skarbnika oraz sekretarza.
3. Wybory odbywają się w głosowaniu powszechnym, tajnym, równym i bezpośrednim.

§2 Komisja Wyborcza

1. Komisja Wyborcza składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza oraz trzech członków.
2. Do zadań Komisji należy podanie terminów związanych z wyborami, sprawdzenie prawidłowości zgłoszeń, ogłoszenie listy kandydatów, przygotowanie lokalu wyborczego, kart do głosowania, spisu wyborców, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i podanie wyników głosowania, sporządzenie protokołu powyborczego.
3. Żaden z członków Komisji nie może kandydować w wyborach.

§3 Kandydaci

Zgłaszanie kandydatów:
1) swoją kandydaturę do Zarządu może zgłosić uczeń, który miał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
2) zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko kandydata, zgodę wychowawcy klasy, pisemną autocharakterystykę, 50 podpisów uczniów i nauczycieli popierających danego kandydata oraz ramowy program wyborczy,
3) zgłoszenia należy dostarczyć opiekunowi SU 10 dni przed terminem wyborów,
4) kandydatem do Zarządu nie może być członek Komisji Wyborczej.

§4 Kampania Wyborcza

Zasady przeprowadzania kampanii wyborczej:
1) wybory poprzedza kampania wyborcza, podczas której kandydaci przedstawiają siebie i reklamują swój program wyborczy;
2) obowiązuje zasada fair play;
3) formy kampanii: plakaty, ulotki, spotkania i rozmowy z uczniami;
4) zabrania się obrażania innych kandydatów i wyborców oraz przekupywania osób głosujących,
5) można prowadzić wyłącznie pozytywną kampanię wyborczą,
6) kandydaci, łamiący wyżej wymienione zasady zostaną wykluczeni z udziału w wyborach;
7) kampania wyborcza kończy się debatą kandydatów.

§5 Głosowanie

1. Uprawnieni do głosowania:
a) W wyborach uczestniczą uczniowie klas I - III gimnazjum oraz dyrekcja i nauczyciele.
2. Sposób przeprowadzania głosowania:
a) głosowanie odbywa się w czasie trwania lekcji,
b) nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa Komisja Wyborcza oraz nauczyciel obecny w lokalu wyborczym,
c) po potwierdzeniu tożsamości podpisem w spisie wyborców, każdy głosujący otrzymuje jedną kartę do głosowania,
d) na karcie wypisane są w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona wszystkich kandydatów, aby wybrać daną osobę, należy postawić przy jej nazwisku znak „x”,
e) błędnie oddane głosy (brak znaku „x”, więcej niż jeden znak „x”, postawienie innego znaku niż „x”) nie są liczone,
f) członkami Zarządu SU zostają osoby, które otrzymały kolejno największą ilość głosów; przewodniczącym zostaje osoba, która otrzymała najwięcej głosów,
g) liczenie głosów powinno trwać nie więcej niż jeden dzień,
h) oficjalne wyniki są wywieszane na tablicy informacyjnej w szkole oraz umieszczane na stronie internetowej gimnazjum.

§6 Ważność wyborów

1) Ważność wyborów stwierdza Dyrektor szkoły, zatwierdzając protokół z głosowania.
2) Jeżeli stwierdzi się jakiekolwiek nieprawidłowości w przebiegu wyborów, głosowanie zostanie unieważnione i przeprowadzone ponownie.

Skład powołanej Komisji Wyborczej:

przewodniczący: mgr Aldona Łada
zastępca: Kacper Migacz (III e)
sekretarz: Paulina Protasewicz (II a)
członek: Marcin Mazgaj (III e)
członek: Maria Hoffmann (II a)
członek: Monika Mazepa (I f)

Ważne daty:

13 września 2013 – ogłoszenie terminu wyborów
do 20 września 2013 – zgłaszanie kandydatur
23 września - 2 października 2013 – kampania wyborcza
3 października 2013 – debata kandydatów w świetlicy szkolnej
4 października 2013 – zakaz agitacji, cisza przedwyborcza
7 października 2013 – wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego
8 października 2013 – podanie oficjalnych wyników wyborów

 

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Szkolne graffiti Archiwum Archiwum 2013/2014 Ordynacja wyborcza do władz Samorządu Uczniowskiego