Regulamin Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża w Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze

I. Założenia ogólne.

 1. Szkolne Koło PCK jest podstawową jednostką ruchu młodzieżowego PCK i funkcjonuje na podstawie przepisów Statutu PCK.
 2. Cele i zadania Szkolnego Koła PCK :
  •       pomoc potrzebującym
  •       promowanie humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
  •       szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przeciw wypadkowej i zdrowotnej,
  •       opieka nad Klubami Wiewiórka (zajęcia prozdrowotne w przedszkolach),
  •       kształtowanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży,
  •       propagowanie idei zawartych w konwencji praw dziecka i praw człowieka,
  •       przygotowanie młodzieży do dalszej aktywności w PCK,
  •       przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

II. Założenia szczegółowe.

1. Członkowie Szkolnego Koła PCK, dla realizacji zadań statutowych, stosowanie do swoich możliwości, pracują nad pozyskiwaniem dochodów, w tym pochodzących ze składek członkowskich oraz innych źródeł :

 • minimalną wysokość składki członkowskiej wynosi 2 zł,
 • 50% środków finansowych pozyskanych ze składek członkowskich przekazywane jest do kasy właściwego zarządu rejonowego PCK,
 • pozostałą część, oraz środki pozyskane z imprez, dotacji, darowizn przeznacza się na swoją działalność.

2. Dokumentację jednostki podstawowej ruchu młodzieżowego stanowią:

 • imienny wykaz członków i ich deklaracje,
 • ewidencja składek członkowskich (wpłaconych do kasy zarządu rejonowego przez skarbnika lub opiekuna koła),
 • roczny plan pracy,
 • dziennik pracy koła.

Dokumentację przechowuje się w siedzibie działalności jednostki.

3. Prawa i obowiązki członków Szkolnego Koła PCK:

a) członkowie ruchu młodzieżowego PCK mają prawo:

 • wybierać zarząd koła i kandydować do zarządu,
 • posiadać legitymację i odpowiednie odznaki organizacyjne,
 • planować pracę koła, proponować podjęcie działań.

 b) Członkowie ruchu młodzieżowego PCK mają obowiązek:

 • przestrzegać postanowień statutu PCK i zasad działania ruchu młodzieżowego PCK
 • oraz odpowiednich regulaminów,
 • brać czynny udział w realizacji zadań koła,
 • regularnie opłacać składki członkowskie,
 • propagować idee Czerwonego Krzyża w swoim środowisku.

4. Członkami szkolnego koła PCK mogą być:

 • uczniowie, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,
 • pracownicy szkoły (personel pedagogiczny, medyczny i administracyjny).

5. Osoba wstępująca do koła obowiązana jest podpisać deklarację członkowską, na podstawie której otrzymuje legitymację członkowską.

 • Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

6. Do założenia szkolnego koła PCK wymagana jest liczba co najmniej 10 kandydatów.

7.Realizując swoje zadania programowe, szkolne koło PCK może organizować:

 • kluby Wiewiórka dla dzieci z przedszkoli i klas I – III,
 • posterunki medyczno - sanitarne,
 • zespoły medyczno - sanitarne,
 • zespoły problemowe (np.: oświatowo - zdrowotny, opiekuńczy), których ilość i rodzaje wynikają z potrzeb koła i środowiska oraz realizowanego przez to koło programu.

8. Organami szkolnego koła PCK są:

a) zebranie członków:

 • zebranie członków odbywa się 1 raz w tygodniu ( lub dwa razy z podziałem na grupy),
 • do kompetencji zebrania członków należy :
  • podejmowanie uchwał w sprawach działalności koła,
  • uchwalanie rocznego planu pracy,
  • przyjmowanie sprawozdania z rocznej działalności koła,
  • ocena pracy zarządu za okres kadencji i udzielenie absolutorium,
  • określenie zadań programowych,
  • wybór zarządu.

b) zarząd:

 • do kompetencji zarządu koła należy:
  • wykonywanie uchwał zebrania członków,
  • organizowanie działalności szkolnego koła oraz koordynowanie pracy zespołów i sekcji,
  • reprezentowania koła na terenie szkoły i poza nią,
  • opracowanie projektu planu pracy koła,
  • składanie sprawozdań zebraniu członków,
  • przyjmowanie członków,
  • prowadzenie dokumentacji oraz zarządzanie funduszami i majątkiem koła.

9. Opiekun szkolnego koła PCK:

 1. opiekunem szkolnego koła PCK może zostać pracownik pedagogiczny danej szkoły,
 2. opiekuna szkolnego koła PCK mianuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu koła,
 3. zadaniem opiekuna szkolnego koła PCK jest:
  • pomoc w realizacji zadań koła,
  • inspirowanie programowej działalności koła,
  • udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż z władzami oświatowymi,
 4. każdy opiekun otrzymuje legitymację i znaczek.

10. Zasady wyboru Zarządu Szkolnego Koła PCK :

 • w skład Zarządu Szkolnego Koła PCK wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz (Skarbnik)
 • kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego zgłaszani są spośród członków szkolnego koła PCK, kandydat przygotowuje prezentację swojej osoby przy pomocy kolegów i wychowawcy, następnie prezentuje się podczas zebrania wyborczego członków w określonym terminie przed datą wyborów,
 • prawo głosu i wyboru swojego kandydata ma członek koła który opłacili składkę i posiadają legitymację członkowską
 • głosowanie jest tajne i demokratyczne,
 • o wyborze Przewodniczącego decyduje największa ilość głosów:
  • I miejsce – Przewodniczący,
  • II miejsce - Zastępca Przewodniczącego,
  • III miejsce – Sekretarz (Skarbnik).

11. Przebieg wyborów nadzoruje opiekun Szkolnego Koła PCK, a wyniki zatwierdza dyrektor szkoły.

Załącznik nr 1

WZÓR DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

 

 

Ja, ...............................................................................................zgłaszam chęć wstąpienia
 (imię i nazwisko)

do Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża

 

przy ......................................................................... w ..............................................................................................................

                           (nazwa szkoły)                                                                    (miejscowość)

Zobowiązuje się:

 1. przestrzegać postanowień Statutu PCK, zasad działania ruchu młodzieżowego PCK i odpowiednich regulaminów;
 2. brać udział w pracach organizowanych przez koło,
 3. systematycznie poznawać i realizować zasady oraz cele działania Czerwonego Krzyża, promować idee czerwonokrzyskie,
 4. regularnie opłacać składki członkowskie.

 

..................................................                                                                                         ................................................                                  

(miejscowość, data)                                                                                                                            (podpis)

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Szkolne graffiti PCK Regulamin Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża